Výchovné zamestnania                      

  • ide o zámerné časové úseky učenia formou hry, ktoré sa postupne predlžujú
  • zamestnanie má vždy istý výchovný cieľ a metodický postup
  • obsahom a formou sa líši od činnosti, ktorá zamestnaniu predchádzala, aby dieťa zaujalo
  • skúsené detské sestry program výchovných zamestnaní neustále obohacujú, využívajú prirodzenú detskú zvedavosť, umožňujú deťom skúmať okolie, manipulovať s najrozličnejšími predmetmi, poskytujú deťom zaujímavé zážitky a čo najviac radosti
  • nevychovávame však iba pri skupinovej činnosti, ale najmä pri hre a vo všetkých činnostiach a situáciách, ktoré súvisia s náplňou režimu dňa detí, ako sú: umývanie, obliekanie, jedlo, ukladanie na spánok, vstávanie, atď. Čas venovaný týmto úkonom umožňuje individuálny kontakt medzi sestrou a dieťaťom
  • program výchovného zamestnania zahrňuje úlohy z oblasti: telesnej, rozumovej, pracovnej, hudobnej, výtvarnej a mravnej výchovy, ktoré spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Úlohy sú prirodzene usporiadané od jednoduchých po zložitejšie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                           Voľný čas                                  

  • voľné hry sú ústrednou činnosťou detí počas dňa, ktoré príležitostne obohacujeme a rozvíjame
  • k rozvoju poznania slúži deťom aj pobyt vonku, dôležitý nielen pre ich telesný a duševný rozvoj, ale aj na minimalizovanie chorobnosti
  • pobyt detí v našom zariadení obohacujeme rôznymi príležitostnými akciami, akými sú deň detí, vianočné besiedky, karnevaly, či narodeninové alebo meninové párty.